آموزشگاه علم و فن سراب
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ توسط ساجد

نمونه سوالات نقشه کشی درجه 1                               مجتمع فنی علم و فن سراب

 

1- هدف از لانه زنبوري كردن تير آهن افزايش مقاومت تير در مقابل …………… مي باشد.

الف- نيروي برشي   ب- نيروي كششي ج- لنگر خمشي  د- لنگر پيچشي

2- ارتفاع تير آهن 22 IPEپس از لانه زنبوری کردن به روش پانیر چند سانتيمتر است؟

الف- 22      ب- 33     ج- 44        د- 30

3- بادبند در سوله جهت مقابله با نيروهاي ……. بكار رفته و به صورت ...…... اجراء مي شود.

الف- قائم- افقي    ب- جانبي- افقي و قائم      ج- جانبي- افقي  

د- قائم- افقي و قائم

4-كاربرد كرپي در سوله چيست؟

الف- جهت اتصال صفحه ستون به پي     ب- جهت اتصال ستون به صفحه ستون

ج- جهت اتصال لاپه ها به تير سوله    د- جهت اتصال ورق پوششي به لاپه ها

5-پايدارترين شكل اتصال (مفصلي) اعضاء خرپا چه شكلي است؟

الف- مربع   ب- لوزي     ج- مثلث     د- تفاوتي ندارد ( هر سه)

6- نام خرپاي شكل مقابل چيست؟

الف- HOWE   ب-  FINK   ج- PRATT    د- ARREN

7- بيشترين عنصر تشكيل دهندة سيمان كدام است؟

الف- رس   ب- گچ   ج-آهك    د- اكسيد آهن

8- هدف از كاربرد سيمان در بتن كدام است؟

الف- پر كردن فضاهاي خالي بين سنگ دانه ها     

 ب- چسباندن دانه هاي سنگي به يكديگر

ج- روان شدن بتن در هنگام اجراء د- زيبايي تماي ظاهري بتن

9- آزمايش اندازة شل يا سفت بودن بتن به وسيلة دستگاهي بنام دستگاه ……. انجام مي گيرد.

الف- ویکات    ب- اسلامپ    ج- چکش اشمیت    د- مقاومت سنج

10- نقش كاربرد آب در بتن چيست؟

الف- انجام واكنش سخت شدن سيمان   ب- دادن رواني كافي به بتن

ج- سبك كردن ورق بتن              د- موارد الف و ب

11- مقاومت فشاري ( مقاومت مشخصة بتن ) بر اساس مقاومت نمونه هاي چند روزة بتن حاصل مي شود؟

الف- 7 روزه  ب- 3 روزه  ج- 14 روزه   د- 28 روزه

12- مواد زائد در بتن چه تأثيري روي آن دارد؟

الف- مانع پيوند سيمان به دانه هاي سنگي مي شود      

 ب- مانع پيوند آرماتور به بتن مي گردد

ج- باعث كم شدن مقاومت بتن مي شود               

د- هر سه گزينه را باعث مي شود

13- وسيلة هواگيري بتن كدام است؟

الف- بچينگ   ب- ويبراتور   ج- ميكسر    د- دمپر

14- منظور از بتن با عيار 350 چيست؟

الف- 350 كيلوگرم سيمان در يك متر مكعب بتن  ب- 350 ليتر آب در يك متر مكعب بتن ج- 350 كيلوگرم وزن يك متر مكعب بتن د- 350 ليتر حجم هر متر مكعب بتن

15- در شرايط عادي حداقل درجة حرارت مجاز جهت بتن ريزي چند درجه است؟

الف- 10 درجه سانتي گراد    ب- 5 درجه سانتي گراد  

 ج- 0 درجه سانتي گراد      د- 5- درجه سانتي گراد

16- از قالب بندي آجري بيشتر در كجا استفاده مي شود؟

الف- قالب بندي پي ها ب- قالب بندي ديوارها   ج- قالب بندي تيرها                 د- قالب بندي ستونها

17- نقش كاربرد ميلگرد در سازه هاي بتن مسلح چيست؟

الف- ايجاد و افزايش مقاومت كششي بتن ب- افزايش مقاومت بتن آرمه

ج- افزايش مقاومت برشي در بتن آرمه      د- هر سه مورد

18- عنوان ميلگرد شكل مقابل چيست؟

الف- اودكا    ب- خرك    ج- خاموت   د- ركابي

19- طول ميلگرد مقابل  چند سانتيمتر است؟

الف- 196 سانتي متر      ب- 186 سانتي متر

ج- 170 سانتي متر        د- 154 سانتي متر

20- حداكثر ضخامت مجاز زنگ زدگي ميلگرد چقدر است؟

الف-  قطر ميلگرد ب-  قطر ميلگردج-  قطر ميلگرد    د- 1 سانتي متر

21- فاصلة خاموتهاي ستون بتن آرمه در نزديكي تكيه گاه ………… ناحية مياني آن است.

الف)كمتر از ب)بيشتر از ج)مساوي با د)بستگي به ابعاد ستون دارد

22- در سازه هاي بتن آرمه براي مقابله با نيروهاي جانبي كدام نوع ديوار پيش بيني مي شود؟

الف- ديوار حايل ب- ديوار حمال ج- ديوار پارتيش د- ديوار برشي

 

23-ارتفاع تقويت قاب در گوشه ها(تكيه گاهها) به اندازه..........برابرارتفاع تيزه ميباشد.

الف-1           ب-5/1          ج-2           د-5/2

24-كداميك از موارد زير جزء معايب سازه هاي بتني ميباشد.

الف-مقاومت در برابر آتش سوزي            ب-مقاومت فشاري بالا

ج-قدرت انتقال صوتي                           د-فرم پذيري

 

25-مقدارآب مورد نياز براي ساخت بتن در حدود چند درصد وزن سيمان ميباشد.

الف-20%           ب-25%         ج-30%            د-35%

 

26-معمولا چند درصد از حجم بتن را مصالح سنگي(شن وماسه)تشكيل مي دهد.

الف-30%          ب-50%         ج-60%             د-75%

 

27-مصرف اين نوع سيمان دركارخانه هاي قطعات پيش ساخته ويادر مواقعي است كه كار گاه كار با سرعت بيشتري انجام مي شود.

الف-سيمان معمولي  ب-سيمان زود رس  ج-سيمان كم حرارت  د-سيمان ضد سولفات

 

 

28-بر اي جلوگيري از بيرون زدگي آرماتورهاي طولي در اثر كمانش وتحمل نيروهاي برشي از چه نوع ميلگردي استفاده مي شود.

الف-ميلگرد راستا   ب-ميلگرد ادكا   ج-ميلگرد خاموت    د- ميلگرد ركابي

 

29-در پي ها حداقل قطرآرماتورهاي طولي ساده.....ميليمتروآجدار....ميليمتراست

  الف-o10-o10          ب-o12-o12        ج-o12-o 14          د-o12-o10

 

30-در زمينهاي كه تحمل باربر كافي براي مقابله با نيروهاي وارد در ابعاد پي هاي معمولي وجود ندارد از چه نوع پي استفاده ميشود.

الف-پي صفحه اي     ب-پي گسترده         ج-پي باسكولي       د-موارد الف وب

 

31-طبق آئين نامه بتن حداقل مقطع براي ستونهاي دايره اي ........سانتيمتروحداقل تعداد ميلگردها برابر.......مي باشد.

الف-25-6       ب-30-7        ج-25-8         د-15-8

 

32-حداقل طول ميلگرد انتظاردر پي برابر.........سانتيمترو زاويه درصد انحراف درآرماتورهاي ستون برابر.......است.

الف-70-6/1        ب- 60-10/1       ج-50-20/1     د-20/1-10/1

 

 

 

33با كدام دستور سطح مورد نظر را با هاشور دلخواه پر مي كنند.

الفsurface-                 ب-trim                  ج-hatch                  د-dount

34- در اتوكد براي ترسيم كمان از كدام دستور استفاده مي كنيم.

الف- LINE       ب- ELLIPSE     ج- ARC    د- CIRCLE

35- پیش فرض اتوکد برای ترسیم جهت زاویه ها بر حسب.......

الف- حرکت عقربه های ساعت ب- خلاف جهت عقربه های ساعت  ج- رادیان است       د- درجه و دقیقه و ثانیه است

36- براي پخ زدن از كدام دستور در اتوكد استفاده مي كنيم

الف-  FILLET  ب- CHAMFER     ج- OFSET   د- EXTEND 

37- در مقايسة فرمان MOVE و COPY كدام گزينه درست است؟

الف- در فرمان  COPY موضوع اصلي در مكان اوليه باقي مي ماند

ب- در فرمان COPY موضوع اصلي از بين مي رود

ج- در فرمان MOVE موضوع اصلي در مكان اوليه باقي مي ماند

د- در هر دو دستور موضوع اصلي باقي مي ماند

38- براي ايجاد كپي هاي منظم با فاصله هاي مشخص از يك شكل از كدام دستور استفاده مي كنيم؟

الف- SCALE     ب- COPY    ج- MIRROR    د- ARRAY

39-براي اندازه گذاري از كدام فرمان مي توان استفاده كرد؟

الف- SCALE     ب- DIMLINEAR     ج- DIMCONTINUE    د- ب و ج

40-موضوعاتي كه باundo  حذف شده اند با كدام دستور مجد دا روي صفحه ظا هر مي شود.

الف-erase                 ب-redo                  ج-oops                      د-pan

 

 

                                   


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک